home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Ledenbijeenkomsten van de afgelopen jaren

8 december 2001 bij het ASW in Amsterdam
Het thema was: Wat kunnen we voor elkaar / de LVCW doen? Zie de uitnodiging

2 maart 2002 om 11u bij CW Alphen aan de Rijn
Het middagthema was: Ecologisch bouwen en milieubewust wonen. Zie de foto's.

LVCW bestond in 2002 25 jaar, maar ook het eerste centraal wonen projekt in Nederland: CW de Meent in Hilversum. Daarom organiseerde CW de Meent, in samenwerking met de LVCW, op 14 juni vanwege dit heugelelijke feit het Symposium 'Centraal wonen in de 21e eeuw, Balanceren tussen individualiteit en collectiviteit'. Zie verder: het programma en de foto's

16 november 2002 bij CW Deventer
Thema: Introduceren van nieuwe cw-leden. "Oude en nieuwe leden; hoe worden ze een levende cw-gemeenschap?" Zie ook de thema-beschrijving

15 maart 2003 bij CW de Meent in Hilversum
Thema: Centraal wonen bestaat nu 25 jaar: hoe houd je de toegevoegde waarde van deze woonvorm levendig?
Na 25 jaar zijn de kinderziekten er wel uit, wel komen er andere lastige situaties opduiken zoals: kinderen die de deur uitgaan (de ruimte die zij achter laten) waardoor ouder(s) ineens te
groot wonen en/of mensen die ‘klaar’ zijn met Centraal Wonen als woonvorm, maar niet verhuizen om plaats te maken voor nieuwe enthousiastelingen. Hoe ga je hiermee om?
Het lijkt ons leuk en boeiend om dit op een creatieve manier te belichten en te bediscussiëren met elkaar.
Zie ook de foto's

21 juni 2003 bij CW Opaalstraat in Nijmegen
Thema: Diversiteit binnen centraal/gemeenschappelijk wonen

4 oktober 2003 bij CW Katerstraat in Den Haag
Thema: Nederlandse Federatie Gemeenschappelijk Wonen i.o.

zondag 23 november 2003 bij CW Lismortel in Eindhoven (geen thema deze keer)

20 maart 2004 bij WoonKollektief Purmerend
Thema: Waarden en normen binnen centraal wonen

3 juli 2004 bij CW Amstelveen
Thema's:

20 november 2004 bij CW Zaandam I 
Thema: Onderlinge samenhang (binnen je cw-projekt)

25 juni 2005 in Nijkerk, samen met de andere drie bij de Federatie Gemeenschappelijk Wonen aangesloten organisaties. (zie het verslag en de foto's)

zaterdag 19 november bij CW Mozaiek in Nijmegen
Thema: Wat is het doel als je eenmaal centraal woont?
Als het doel is om op elkaar betrokken te zijn en een gemeenschap te vormen, hoe voorkom je dan negatieve sociale controle?

Enkele ervaringen:

Als je centraal woont, wil je op elkaar betrokken zijn, maar wil je ook ieders privacy waarborgen, denk ik, wil je dat ieder zich veilig en vrij voelt, niet gecontroleerd voelt.
Wat stel je eigenlijk als doel, als je centraal gaat wonen? Is het doel gemeenschapsvorming? Je werkt jaren aan de realisatie van een project centraal wonen. Dan is dat het doel. Maar als je eenmaal centraal bent gaan wonen, wat is dan nog het doel? Het project is immers al gerealiseerd.
Deze vragen staan centraal op de themamiddag. We zullen er op een creatieve manier mee aan de slag gaan.
Iedereen neemt er uit de middag mee wat hij of zij wil en misschien komen er wat aanbevelingen uit voor het project, waar je woont.

20 mei 2006 bij GW Nieuwegein
Thema: Hoe kom je met een grote groep mensen tot een gemeenschappelijk plan?
Het Gemeenschappelijk Wonen Project in Nieuwegein bestaat nu meer dan 23 jaar en er wonen 150 mensen. De woonwensen zijn door de jaren heen veranderd en de fysieke bouw past hier niet meer bij. Samen met woonstichting Jutphaas gaan we het project opnieuw vormgeven.
Gezien de actuele situatie in ons project en omdat wij denken dat in andere projecten zich vergelijkbare situaties kunnen gaan voordoen hebben wij voor dit thema gekozen.

Hoe de middag eruit zal zien weten wij (op het moment van deze uitnodiging) nog niet. Wij richten ons nadrukkelijk op de sociale/communicatieve kant van de verbouwing. Het inventariseren van de wensen lukt nog wel. Hoe je daarna uit de veelheid en verscheidenheid van wensen tot een gemeenschappelijk en uitvoerbaar plan komt blijkt erg lastig. Wij worstelen hiermee.
Wij houden ons deze middag overigens niet bezig met de specifieke situatie in Nieuwegein. Wij willen met jullie zoeken naar en ervaringen uitwisselen over hoe je in een project met elkaar tot een gemeenschappelijk plan komt.
Aspecten die op de themamiddag aandacht zouden kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld:

11 november 2006 bij CW De Pionier in Vlaardingen
Thema: Betrokkenheid tussen CW-bewoners 
Kenmerkend voor Centraal Wonen is dat bewoners elkaar vrijwillig hebben gekozen om met elkaar in onderlinge betrokkenheid te wonen. Op het laatste aspect 'onderlinge betrokkenheid' willen we tijdens het middagprogramma nader ingaan.
CW Vlaardingen heeft enige jaren geleden voor een andere besluitvormingsmethode gekozen. Deze is in de plaats gekomen van de methode waarbij de meerderheid het besluit bepaalt. De Sociocratische Kringorganisatie Methode gaat uit van het beginsel dat mensen ongelijke, unieke personen zijn, die echter bij de besluitvorming gelijkwaardig zijn. Om deze gelijkwaardigheid daadwerkelijk te realiseren, wordt de besluitvorming georganiseerd volgens het 'consentbeginsel'.
Graag willen we jullie uitleggen hoe onze organisatie eruit ziet en je laten meebeleven hoe het sociocratische proces van besluitvorming werkt.
Naast deze manier van besluitvorming is in onze ogen communicatie van wezenlijk belang om een goed woon- en leefklimaat, waarbij de bewoners in betrokkenheid met elkaar samenleven, te realiseren.
En last but not least: activiteiten; samen dingen doen. Wat is er leuker dan samen met je medebewoners dingen te ondernemen. Het scala is breed, de genoegdoening groot.
In een afwisselend programma willen we de pijlers waarop betrokkenheid, naar onze mening staat, laten zien en we hopen er in een open atmosfeer met jullie over van gedachten te kunnen wisselen.

17 maart 2007 bij CW 't Vierschaar in Apeldoorn
Thema: Betrokken vergaderen (sociocratisch vergaderen) 
Op de LVCW bijeenkomst van november in Vlaardingen was het door CW de Pionier georganiseerde middagthema 'sociocratie'.
Pieter van der Meché van het Sociocratisch Centrum (www.sociocratie.nl) liet zien (o.a. aan de hand van onze vragen) hoe een sociocratische georganiseerde organisatie is opgebouwd en werkt.
Na afloop was er een sterke wens om Pieter ook voor onze volgende LVCW bijeenkomst te vragen.
En omdat het in Vlaardingen vooral over de sociocratische kringstruktuur ging, willen we in Apeldoorn de sociocratische manier van vergaderen beter leren kennen.
Voor de hand ligt het om de ledenvergadering en het thema ineen te schuiven en deze keer de ledenvergadering op een sociocratische manier te doen. Praktijk en theorie in een.
Op een sociocratische manier vergaderen betekent dat er een bepaalde opbouw wordt gevolgd en dat een besluit pas is genomen als iedereen 'consent' heeft gegeven (d.w.z. geen overwegend en beargumenteerd bezwaar heeft)
Een middag voor iedereen die geïnteresseerd is in effektief, synergetisch en met ieders betrokkenheid vergaderen en daarvoor nieuwe ideeën voor wil opdoen.
Je hoeft niet in Vlaardingen geweest te zijn om mee te kunnen doen.
Je hoeft niet in sociocratie geïnteresseerd te zijn om de middag interessant te vinden.

23 juni 2007 bij CW De Regenboog in Alkmaar
Thema: Aannamebeleid: hoe selekteer je betrokken kandidaten. (Klik hier voor meer info over thema)

10 november 2007 bij CW De Bonvivant in Capelle aan de IJssel
Thema: Creatief omgaan met overlast in CW-projecten.

24 mei 2008 bij CW Circa in Leeuwarden
Thema: Hoe gaan we als Centraal Woners om met overlast die door medebewoners wordt veroorzaakt?
Hoe gaan we als Centraal Woners om met overlast die door medebewoners wordt veroorzaakt?

Een week voor de ledenbijeenkomst bij CW Circa krijgen jullie het extra themanummer van Gewoon Anders met de resultaten van de enquête van 2007 ontvangen. Hopelijk vinden jullie tijd om het te lezen.

Daarin worden paar dingen duidelijk:

  1. Er zijn verschillende definities van wat nu precies overlast en storend gedrag is.
  2. Bewoners die niet (meer) meedoen is de minst storende vorm, tenminste: zolang er genoeg mensen wel meedoen en deze bewoners niet hun financiële bijdrage voor de gemeenschappelijke voorzieningen blijven betalen.
  3. Zaken als roken, alcohol, huisdieren, lawaai van volwassenen en kinderen in en om de gemeenschappelijke ruimten zijn in vrijwel alle projecten discussiepunten en vereisen overleg en afstemming.
  4. Agressief gedrag, soms zelfs fysiek, maar ook pesterij vallen onder ‘zware gevallen’ van overlast.

Wat doen bewoners aan zulke problemen, lukt het om oplossingen te vinden, wat werkt wel, wat werkt niet?
Op deze vragen willen wij deze middag antwoorden vinden.
Uit de antwoorden op de enquêtevragen blijkt dat elk soort van overlast zijn eigen aanpak vraagt, maar ook dat er verschillende wegen naar Rome zijn.

Daarover gaan we nu verder praten. Want veel CW projecten gaven in de slotvraag aan dat zij graag willen weten hoe andere projecten omgaan met de verschillend soorten van overlast.
De vragen waarmee wij nu aan de slag gaan zijn:

  1. Wanneer werkt "loslaten", "niet te veel aandacht aan besteden" wèl, wanneer niet? 
  2. Hoe belangrijk is communicatie, werkt persóónlijke communicatie altijd het beste, wanneer wel, wanneer niet (meer)?
  3. Wat is de rol van het bestuur of een geschillencommissie en wanneer is een mediator wenselijk? (Dus wanneer en hoe moeten die bij overlastproblemen worden ingezet?)
  4. Wat is de rol van de woningcorporatie bij overlast problemen waar het project zelf geen oplossing voor heeft gevonden?

Vier groepjes gaan aan de slag met deze 4 vragen. Kies een vorm van liefst twee overlast die volgens jullie aanleiding geeft tot jullie aanpak (A, B, C of D) en geef aan of hoe je dit inzet. 
Elke groepje discussieert hierover en sluit af met een advies aan de hele groep.
Aan het eind van de middag presenteert elk groepje dit advies zo concreet mogelijk en geeft aan voor welke situaties die aanpak geschikt is.

8 november 2008 bij CW Romolenpolder in Haarlem
Thema: Mantelzorg in gemeenschappelijk wonen projekten
Dit jaar is door de Federatie Gemeenschappelijk Wonen met het Verwey-Jonker instituut onderzoek gedaan naar burenhulp en mantelzorg in woongemeenschappen. Centraal Wonen en Groepswonen van Ouderen vormen het grootste deel van de ondervraagde projecten.
Het rapport is in concept klaar en ook besproken met vertegenwoordigers van Centraal Wonen.

De hoofdvraag is of deze bewoners bereid zijn tot het geven van burenhulp en eventueel ook mantelzorg? En hoeveel dan en waar hangt dat vanaf?

De uitslag van het onderzoek zou je met de volgende woorden kunnen samenvatten:
Burenhulp: ja, mantelzorg: nee (tenzij)

We willen deze middag met dit onderwerp aan de slag

We verdelen ons in 3 groepjes die tijdelijk met elkaar een woongroep of cluster vormen.
Elk groepje krijgt drie verschillende situaties voorgelegd, met een vraag naar een bepaalde hoeveelheid hulp (burenhulp? Mantelzorg? De grens is lang niet altijd duidelijk).
Elke groep krijgt dezelfde drie vragen, die overleg vereisen en tot een antwoord moeten leiden.

Aan het eind van de middag bespreken we in de hele groep wat de verschillende ‘uitkomsten’in de drie groepjes zijn. Maar ook wat er in de groepjes is besproken. Misschien is er veel overeenstemming tussen de groepjes. En is het heel duidelijk waar en hoe groepen grenzen trekken. En waarom.

Het onderwerp lijkt ons actueel en de moeite waard. Uit de door CW projecten ingevulde enquêtes blijkt dat ook Centraal Woners, en niet alleen Bewoners van Ouderen projecten, zeer regelmatig met een vraag naar (tijdelijke) zorg te maken krijgen.

13 juni 2009 bij C.W. Woonvorm van de Toekomst in Amersfoort
Na de ledenvergadering een korte terugblik op de Open Gemeenschappelijkwonendag
Thema:  Gebruik de talenten binnen je eigen CW-project

28 november 2009 bij CW De Banier in Rotterdam
Thema: De kleine dingen die het wonen in centraal wonen leuk maken

20 maart 2010 bij CW Dinslo in Huis ter Heide (gemeente Zeist).
Thema: Open Communicatie

9 april 2011 bij CW Zevenkamp in Rotterdam.
Thema: 'Uitdagingen of conflicten?'

29 november 2011 bij CW 't Binnenveld in Wageningen
Thema: 'Inkomenstoets en gemeenschappelijk wonen'

14 april 2012 bij CW Wonenwij in Ede
Thema: Opgroeien in een woongemeenschap

10 november 2012 bij CW Lismortel in Eindhoven
Thema: Presentatie onderzoek 'Toegankelijkheid gemeenschappelijk wonen'

1 juni 2013 bij CW Stevenshof in Leiden
Thema: Inkomenstoets en scheefwonen

18 januari 2014 bij CW Klopvaart in Utrecht
Thema: Digitalisering binnen gemeenschappelijk wonen

21 juni 2014 bij CW Kastanjehof in Nijmegen
Thema: Betrokkenheid

8 november 2014 bij CW Westervoort
Thema: Kleine ondernemingen binnen gemeenschappelijk wonen