.

Woonvormen

Voor elk wat wils, verschillende woonvormen

Het gemeenschappelijk wonen van allochtone ouderen kent meerdere vormen. Op deze pagina vindt u informatie over:

De Palmentuin voor Surinaamse ouderen in Amsterdam

  1. Groepswonen
  2. Gestippeld wonen, buurtnetwerken
  3. Verzorgingshuizen voor speciale groepen
  4. Multiculturele voorzieningen
  5. Dagopvang
  6. Woningen in het land van herkomst

1. Groepswonen

Kenmerken van groepswonen van ouderen:

  • het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte
  • er is sprake van deelname in een groep, die tenminste inhoudt dat er bereidheid is tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp
  • bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten

De groep zelf bepaalt welk accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt dat elke woongroep een eigen, ander karakter heeft. Het gemenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid aan saamhorigheid zijn gekoppeld. Burenhulp is in een woongroep niet iets uit vervlogen tijden.

2. Gestippeld wonen, buurtnetwerken

Omdat het vaak zo lang duurde voordat er een nieuw wooncomplex gebouwd was, is men in Rotterdam afgestapt van het idee dat er voor een woongroep altijd een apart wooncomplex gereserveerd moet zijn of nieuw gebouwd moet worden. Een etage in een bestaand flatgebouw bleek ook te voldoen om de onderlinge contacten en de wederzijdse hulp te realiseren. Een stap verder, en de leden van de woongroep wonen verspreid over de flat, op verschillende etages. Wel worden de huishoudens die deel uitmaken van de woongroep, twee aan twee in dat gebouw gehuisvest, om de steun over en weer te verstevigen.

In Rotterdam noemt men dit ' gestippeld wonen' of ' harmonicawonen', omdat de woongroep groter en kleiner kan worden. In Amsterdam heeft men er de term buurtnetwerk voor gekozen.

De leden van het buurtnetwerk of de woongroep maken gebruik van een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten.

Soms draagt de verhuurder financieel bij aan die activiteiten.

3. Verzorgingshuis

Wonen in een verzorgingshuis is gericht op de mogelijkheid om 24 uur per dag hulp te krijgen. De bewoners ontvangen maaltijden en persoonlijke verzorging van het verzorgingshuis.

a. Er bestaan verzorgingshuizen die een specifieke groep huisvesten.

Indische en Molukse ouderen:

Er bestaan twee joodse verzorgingshuizen:

b. Verzorgingshuizen met opvang voor verschillende etnische groepen:

In Weesp is een project 'leefstijl-wonen' in verpleegtehuis Hogewey. In dit verpleegtehuis zijn verschillende leefstijlgroepen geformeerd waarvan enkele gericht op Indische dementerende ouderen. .

In het wooncentrum De Venser in Amsterdam is De Palmentuin speciaal bedoeld voor Surinaamse ouderen. Het gaat om tien woningen die toegewezen worden aan mensen met een zorg-indicatie.

4. Multiculturele voorzieningen

In Weesp is een project 'leefstijl-wonen' in verpleegtehuis Hogewey. Binnen het verpleegtehuis zijn drie leefstijlgroepen geformeerd waarvan 2 gericht op Indische dementerende ouderen.

In Den Haag kent het verpleeghuis Schildershoek en de verzorgingshuizen Om & Bij en Rivierenbuurt een belevingsgerichte benadering. Daar en in de aanleunende 300 ouderenwoningen is 55% van de bewoners van allochtone afkomst, evenals 70% van de 400 medewerkers. Er verblijven 13 etnische groepen, waarvan de Surinaamse Hindoestanen de grootste groep is. Daarnaast ook echte Hagenaars en mensen uit Scheveningen. Zie voor verdere informatie de website van de Stichting Meavita Woonzorg

5. Dagopvang

In Tilburg is een vorm van dagopvang voor Indische- en Molukse ouderen 'Kumpulan Orang Tua'. Vijf keer per week worden activiteiten georganiseerd gericht op recreatie, ontmoeting en opvang. Indische maaltijden worden aangeboden. Het project wordt bekostigd uit eigen bijdragen van de deelnemers en een subsidie van de gemeente Tilburg.

In Voorburg functioneert sinds 1995 een Indische soos die vergelijkbaar is met het project in Tilburg. Daarbij zijn maatschappelijk werkers van stichting Pelita aanwezig om advies en informatie te geven over de wetgeving voor oorlogsgetroffenen.

De verzorgingshuizen voor Indische en Joodse Nederlandsers (zie hierboven) beschikken ook over dagopvang.

6. Woningen in het land van herkomst

Sommige woningcorporaties bouwen (huur-)woningen in het land van herkomst. In Suriname bijvoorbeel. In Paramaribo worden huur- en koopwoningen ontwikkeld. Tien huurwoningen zijn gereserveerd speciaal voor Nederlandse Surinamers die terug naar Suriname willen. Meer info op de website van de Stichting Brasa.