.

3.8 Samenwerken met corporatie of projectontwikkelaar

Het verdient aanbeveling goed te inventariseren welke vaardigheden in de groep al voorhanden zijn en niet direct ervan uit te gaan, dat er zonder hulp van derden niets mogelijk is. Uitvoering van een project in eigen beheer komt dan ook wel voor, maar dikwijls worden er afspraken gemaakt met een woningcorporatie of projectontwikkelaar aan wie de gemeente de grond verkoopt. Ook kan die partner een bestaand pand kopen en zorgen dat de plannen verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Een goede relatie met corporatiemedewerkers is dus van belang.


   "De Vossenburgh", Voorschoten

De corporatiemedewerker kan:

  • gemeenschappelijk wonen inbrengen in het strategische beleid, of als nieuw project;
  • de initiatiefnemers inzicht geven in de mogelijkheden voor realisering van een project.


Van de corporatie of projectontwikkelaar dient men zich af te vragen:

  • in hoeverre weet men iets van gemeenschappelijk wonen?
  • in welke mate is men in staat en bereid zelf bij te dragen aan de kosten?
  • heeft men toegang tot geschikte bouwlocaties of bestaande complexen?

Samenwerkingsovereenkomst

Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam om met de woningcorporatie of projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. De ondersteuner kan helpen deze op te stellen. In de samenwerkingsovereenkomst staan de taken en verantwoordelijkheden die de partijen jegens elkaar hebben. Belangrijk voor de initiatiefgroep is dat daarin duidelijk haar rol als gelijkwaardige partner in het proces wordt omschreven. Dit om te vermijden dat de groep steeds verder aan de zijlijn komt te staan.

Partners in passend wonen

In 1992 startten drie ouderen in Baarn een initiatief voor gemeenschappelijk wonen. Na bekendmaking hiervan in huis-aan-huis-bladen steeg het aantal belangstellenden fors, tot ongeveer 100. De gemeente ondersteunde het plan van harte. Men kreeg een startsubsidie voor organisatiekosten, zoals zaalhuur, bijeenkomsten en ontmoetingsdagen. Ouderenhuisvesting staat in Baarn hoog op de politieke agenda, omdat er te weinig ouderenwoningen zijn en nauwelijks geschikte bouwlocaties. De gemeente besloot een voormalig schoolgebouw ter beschikking te stellen en passend te verbouwen voor de groep. Ook woningcorporatie Eemland was enthousiast en bereid een financiële bijdrage te leveren om het plan te doen slagen. In het voormalige schoolgebouw zijn 23 woningen gerealiseerd: 15 vrije sector en 8 (premie)huurwoningen.

Bron: Witteveen 2000: 26-27