.

4.6 Aard van eventuele ondersteuning

Bij de opdrachtbepaling vindt ondersteuning op drie manieren plaats.

  1. In deze fase raken meer inhoudelijk deskundigen bij het project betrokken: architect, aannemer, aanbieders van diensten, toezichthouder en mogelijk ook een financieel adviseur. Zij leveren een gespecialiseerde bijdrage aan de totstandkoming van een project.
  2. Een belangrijke rol in deze fase is die van intermediair, die partijen met elkaar in contact brengt.
  3. Verder kan de ondersteuner in deze fase procestaken uitvoeren, door bijvoorbeeld
    • te helpen bij de inventarisatie van de vraag naar gewenste diensten; of door
    • een overzicht te maken van de financieringsmogelijkheden; of door
    • eventueel samen met een toekomstige bewoner zitting te nemen in het bouwteam.

De ondersteuner kan een informatie-avond verzorgen

Belang van adviseurs

De woongroep "Paus Adrianus" huist in een voormalige en tot een aantal appartementen verbouwde school in Utrecht. Een lang en moeizaam proces. Twee factoren bepaalden destijds het succes: een hechte initiatiefgroep en een paar sterke ondersteuners. Lastig was het contact met de gemeente. De bij de verkoop van de school betrokken afdelingen hadden uiteenlopende benaderingen. De een droeg het initiatief een warm hart toe en wilde helpen, terwijl de ander zoveel mogelijk geld aan de verkoop wilde verdienen. De vereniging kreeg steun van een adviseur die de weg kende binnen het gemeentelijke apparaat. Hij wist daardoor kwesties op te lossen, die voor de initiatiefnemers onoplosbaar waren. Via zijn netwerk zijn ook andere belangstellenden bij de groep gekomen. Een tweede ondersteuning kwam van een voormalige directeur van een woningcorporatie, die met een eigen adviesbureau woongroepen ondersteunde. Door wat geld bij elkaar te leggen konden de initiatiefnemers hem inhuren. Hij hielp onder meer bij het oplossen van bouwkundige problemen, door bijvoorbeeld met alternatieven te komen op het moment dat plannen te duur bleken.

SCHEMA: overzicht van de eventuele behoefte aan ondersteuning bij de opdrachtbepaling

Onderwerp: Ontwerp
Vragen: Welke architect? Hoe moet het program van eisen er uitzien? Welke criteria gelden voor beoordeling van het ontwerp? Is een bouwvergunning nodig?
Ondersteuning: Aandragen van kandidaten voor de rol van architect
 (Procesfunctie) Opstellen programma van eisen Begeleiding bij beoordeling ontwerp Inventarisatie financiële middelen en mogelijke bronnen Organiseren interne besluitvorming 
(Intermediair) Onderhandelingen met architect Aanvraag vergunningen Contacten met fondsen, c.q. bedrijven
(Inhoudelijk) Bijdrage architect Financieel advies

Onderwerp: Uitvoering
Vragen: Wie is een geschikte aannemer? Bewaking van/zeggenschap over bouwproces? Hoe maken we afspraken met partners? Ondersteuning: Periodieke terugkoppeling naar bouwteam
(Procesfunctie) Opstelling samenwerkingsovereenkomst
(Intermediair) Aanbesteding Contacten met bouwteam Inschakeling deskundigen
(Expertise) Begeleiding van en toezicht op bouwwerkzaamheden Bijdrage toezichthouder