.

6.5 Organiseren van de zorg

Bij het aanvragen van een pgb en het organiseren van de zorg moet een viertal stappen worden doorlopen. De ondersteuner kan de groepsleden helpen dit traject met succes af te leggen. Nogmaals wordt eraan herinnerd, dat veranderingen in het wettelijk kader tot herziening van de onderstaande adviezen kan leiden (zie hierboven onder 5.2). Hieronder volgt een opsomming van stappen.

Stap 1: Indicatie

Om voor een zorgfunctie in aanmerking te komen is een indicatie nodig van een Regionaal Indicatieorgaan (RIO). Op de website van de Landelijke Vereniging van Indicatie Organen (www.lvio.nl) is te vinden bij welke RIO men in de eigen woonplaats of regio moet zijn. Op basis van een gesprek stelt een adviseur van een RIO een indicatiebesluit vast dat uit de volgende onderdelen bestaat:

 • op welke zorgsoorten men recht heeft;
 • in welke mate men daarop recht heeft; en
 • voor welke periode dat recht zal gelden.

Stap 2: Vaststellen budget  

Met het indicatiebesluit in de hand berekent het zorgkantoor vervolgens de hoogte van het budget. Daarvoor bestaat een door de overheid vastgestelde lijst met tarieven.

Stap 3: Profielschets hulpverlener

Als in kaart is gebracht welke hulp en begeleiding er nodig zijn en welk budget daarvoor beschikbaar is, kan in overleg met de groep een profielschets van de hulpverlener worden opgesteld. Deze bestaat uit de volgende elementen:.

 • gewenste werkervaring, vaardigheden en affiniteit met de doelgroep;
 • een omschrijving van de taken;
 • aantal dagen en uren waarop hulp nodig is; en
 • de vergoeding die daartegenover staat.


Stap 4a: Zelf inhuren

Met een persoonsgebonden budget kunnen de groepsleden besluiten om zelf hulp en begeleiding in te kopen en de hulpverleners te selecteren met wie afspraken worden gemaakt. Op die manier houden de groepsleden zelf de regie over de zorg. Dat heeft grote voordelen, maar er zit ook werk aan vast. Voor de volgende taken is de groep dan immers zelf verantwoordelijk:

 • de selectie van hulpverleners of van een bureau dat daarbij kan helpen;
 • sluiting van overeenkomsten met de gekozen hulpverleners;
 • betaling van overeengekomen bedragen; en
 • de bijbehorende financiële administratie.

Stap 4b: Overeenkomst met zorgaanbieder  

Zelf inhuren kan voor sommige groepsleden lastig zijn. Daarom wordt vaak een welzijnsinstelling of zorgaanbieder ingeschakeld, die dan de rol van opdrachtgever/werkgever van het groepslid overneemt. Een lastig punt hierbij is dat een persoonsgebonden budget een individuele overeenkomst is, gericht op de zorgbehoefte van één persoon, terwijl de hulpvraag van de groep ook collectieve aspecten kan bevatten. Dat vraagt van zorgaanbieder en welzijnsinstelling een flexibele opstelling.

Zelf bepalen wat er gegeten wordt

Stichting Palet werd opgericht met als doel een woongroep met een zorgaanbod te realiseren. Het initiatief kwam van twee mensen met een lichamelijke handicap. In het zorgcentrum voelden zij zich te afhankelijk en beperkt in hun mogelijkheden. Zij wilden een eigen woning, maar wel samen met anderen en verzekerd van zorg waartoe zij zelf opdracht geven. 

De woongroep bestaat uit 7 woningen met een gemeenschappelijke keuken, zitkamer, eetkamer en tuin. Zorgaanbieder Syndion biedt 24 uur zorg. Met de zorgaanbieder kon worden onderhandeld over het samenvoegen van de individuele budgetten tot een gemeenschappelijke zorginzet. Na enig aandringen ging ook het zorgkantoor akkoord met deze constructie. Verder wist Palet te regelen dat zij samen met de zorgaanbieder bepaalt welke medewerkers bij de woongroep worden ingezet.

Een belangrijk beperking van een persoonsgebonden budget is dat niet de volledige kosten worden vergoed, maar momenteel 70 procent van het bedrag dat zou zijn uitgegeven wanneer de zorg in en door een instelling wordt verleend. Meer informatie over een pgb en de wijze waarop dat tot stand komt is te vinden op een speciale website van Per Saldo: www.pgb.nl. Per Saldo is de naam van de belangenvereniging van mensen met een pgb.

Op de website staat onder meer bruikbare informatie over het aanvragen van een pgb, de samenstelling ervan en het inhuren van hulpverleners; ook toont de site modelovereenkomsten. Bij de vereniging kan voorts terecht voor advies en ondersteuning bij de vaststelling van indicatiebesluit en budget en bij het maken van de afspraken met de dienstverlener.

Voor meer informatie en adviezen op het gebied van zorg en financieringsmogelijkheden kan men zich bijvoorbeeld wenden tot de organisatie Acquest: www.acquest.nl.