.

1.4 Succesfactoren

Essentieel bij alle vormen van gemeenschappelijk wonen is de mate van invloed van bewoners op plan en uitvoering. Volgens een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar het groepswonen door ouderen bepalen deze factoren in grote mate het succes van een initiatiefgroep. Ruzie, roddel en geringe inbreng in de groep worden als storend ervaren. Zij bedreigen de onderlinge verhoudingen. Essentieel bij alle vormen van gemeenschappelijk wonen is daarom dat de leden samen bepalen wie er in de groep komt wonen. Soms worden open plaatsen door de gemeente of woningcorporatie toegewezen zonder dat de bewoners daarop invloed hebben. Dit kan funeste gevolgen hebben voor de samenhang in de groep.

Ook moeten de leden invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de woningen en de gemeenschappelijke ruimten. Dit veronderstelt dat alle leden intensief betrokken zijn bij de planvorming en groepsvorming en waar mogelijk ook uitvoerende verantwoordelijkheid dragen. Tenslotte zijn communicatieve vaardigheden van groot belang: vermogen tot samenwerking en tot gemeenschappelijke besluitvorming.

Het opzetten van een project voor gemeenschappelijk wonen vereist initiatief en vasthoudendheid. Een initiatiefgroep zal een flink aantal obstakels moeten overwinnen. Bovendien dient men te beschikken over kennis en kunde op het gebied van projectontwikkeling, beheer en organisatie, vaardigheden die de groepsleden niet alle zelf in huis zullen hebben. Daarom is professionele begeleiding belangrijk. Bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte locatie, het opstellen van een programma van eisen en de begeleiding van het bouwproces. Maar dat niet alleen. Ook bij de groepsvorming en het beheer van het project kunnen deskundige adviezen goed van pas komen.

Belangrijk voor het welslagen van een project is verder dat de groep goede contacten onderhoudt met andere belanghebbenden, zoals gemeente, architect, corporatie en zorgaanbieder. Zonder de medewerking van deze partijen is een project voor gemeenschappelijk wonen moeilijk te realiseren.

De kans van slagen is groter wanneer .....  
 • er een krachtige initiatiefgroep van toekomstige bewoners bestaat die zélf stappen zet (en niet afwacht tot anderen iets ondernemen); 
 • de groepsleden zeggenschap hebben over plan en uitvoering;  
 • invloed hebben op woningtoewijzing;.  
 • men op de medewerking van andere partijen kan rekenen;  
 • de eigen kennis en kunde worden aangevuld met deskundige begeleiding.