Inkomenstoets in beheerovereenkomst

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Een voorbeeld beheerovereenkomst tussen een woongemeenschap (CWA) en een woningbouwcorporatie (TI) waarin uitzonderingen op de inkomenstoets (artikel 4.4) en op de huurverhoging bij nieuwe huur bij interne verhuizing (artikel 7.2) zijn geregeld.

Artikel 4. DE WOONRUIMTETOEWIJZINGSPROCEDURE

4.1 Indien een woning vrijkomt dan heeft CWA het recht om een potentiële huurder voor te dragen aan TI.

4.2 Indien tegen de voorgestelde huurder zwaarwegende argumenten bestaan, bijvoorbeeld omdat de huurder eerder ontruimd is vanuit een huurwoning (wegens huurachterstand, handelen in strijd met de Opiumwet), is TI gerechtigd de voordracht van CWA te weigeren. Hierbij zal TI schriftelijk een met redenen omklede argumentatie sturen aan het bestuur van CWA waarna overleg mogelijk is, indien CWA de argumentatie niet steekhoudend vindt.

4.3 TI zal, indien de huurder voldoet aan de inkomenstoets, de door CWA voorgedragen huurder een huurovereenkomst voor woonruimte met 'algemene huurvoorwaarden woonruimte' ter ondertekening aanbieden gebaseerd op het model zoals door TI op dat moment wordt gehanteerd. Een aanbieding als hier bedoeld dient te geschieden binnen twee weken na voordracht van de potentiële huurder door CWA aan TI. De potentiële huurder dient vervolgens binnen 14 dagen tot ondertekening en retournering aan TI over te gaan, bij gebreke waarvan TI CWA schriftelijk zal informeren dat geen overeenkomst tot stand is gekomen, zodat CWA in staat is een nieuwe voordracht te doen. E,e.a, met inachtneming van artikel 4.1 en artikel 4.5.

4.4 CWA kan FI verzoeken om een woning te verhuren aan een persoon met een inkomen boven de laagste inkomensgrens (€ 38.035 - prijspeil 2019). WI zal deze verzoeken vier keer per kalenderjaar honoreren. TI zal hiervoor gebruik maken van de marge die haar gegund is in de wet- en regelgeving.

4.5 Indien CWA binnen 5 maanden na de datum waarop de huurovereenkomst van de leeggekomen woonruimte eindigt geen nieuwe huurder heeft voorgedragen die alsdan een huurovereenkomst als hiervoor bedoeld met TI heeft gesloten, dan vervalt het recht van CWA om een nieuwe huurder voor te dragen. De toewijzing van TI behoeft dan geen goedkeuring van CWA noch van de huurders van het cluster, waarin de betreffende woonruimte is gelegen.

ArtiKel 7. HUURPRIJS EN ADMINISTRATIEKOSTEN

7.1 TI bepaalt de huurprijs van de woningen voor individuele huurders en mag deze jaarlijks op 1 juli aanpassen volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving.

7.2 In geval van een verandering in vlakverdeling als gevolg van mutatie, wijziging en/of verschuiving zal de huurprijs voor een huurder eveneens wijzigen:

  • bij een wijziging blijft de totale huur van het cluster ongewijzigd. Er wordt een allonge ondertekend door alle bewoners van het betreffende cluster. Voornoemde inkomenstoets vindt niet plaats.
  • bij een verschuiving wordt de nieuwe huurprijs voor de huurder die verschuift vastgesteld op hetzelfde percentage van WWS als de woning die de verschuivende huurder verlaat. Daarnaast vindt voornoemde inkomenstoets plaats. En leidt de verschuiving tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst.
  • bij een mutatie heeft WI het recht om de huurprijs vast te stellen aan de hand van haar alsdan geldend huurprijsbeleid. Daarnaast vindt voornoemde inkomenstoets plaats en wordt er een huurovereenkomst afgesloten

7.3 Bij mutatie wordt voor de nieuwe huurder de streefhuur van de betreffende woning gehanteerd.

  • Voor woningen 22O WWS-punten of minder geldt het volgende:

De streefhuur van de woning is, conform het huurbeleid van TI, gelijk aan 80% van de maximale huur op basis van de woningwaarderingspunten van de woning, maar niet hoger dan de liberalisatiegrens. Indien het inkomen van de nieuwe huurder daartoe aanleiding geeft, in relatie tot het passend toewijzen, wordt de streefhuur afgetopt op de relevante aftoppingsgrens van de huurtoeslag.

  • Voor woningen met meer dan 220 WWS-punten geldt het volgende:

De streefhuur van de woning is, conform het huurbeleid van TI, gelijk aan 80% van de maximale huur op basis van de woningwaarderingspunten van de woning. Deze wordt niet afgetopt.

7.4 Bij een mutatie of verschuiving zijn huurder(s) conform huurprijsbeleid TI administratiekosten verschuldigd gegeven de werkzaamheden die verricht dienen te worden op grond van deze overeenkomst. Bij ondertekening van deze overeenkomst bedragen deze kosten € 75. Indien CWA de nieuwe huurder heeft voorgedragen, dan wordt 50% van de alsdan geldende administratiekosten bij huurder(s) in rekening gebracht.