Voorbeeld van beheerovereenkomst

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Beheerovereenkomst

ONDERGETEKENDEN:

  1. Woningbouwvereniging De Blije Verhuurder, gevestigd en kantoorhoudende te E, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd NN, hierna te noemen ‘DBV’, en
  2. De vereniging Centraal Wonen A, gevestigd te E, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door MM (voorzitter), hierna te noemen ‘CWA’.

hierna te noemen ‘partijen’.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

Artikel 1. DOEL

1.1. De beheerovereenkomst regelt die zaken tussen DBV en CWA die buiten de individuele huurcontracten om geregeld moeten worden en die het complex CWA betreffen.
1.2. De beheerovereenkomst is onverbrekelijk verbonden met de huurovereenkomsten tussen BWP en de huurders/bewoners, leden van CWA.

Artikel 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Zeggenschap:
Alleenrecht om te beslissen respectievelijk een niveau dat voorwaarden kan stellen;

Medezeggenschap:
Medebeslissingsrecht;

Cluster:
Gebouw van twee verdiepingen met een oppervlak van 490 m², onderverdeeld in 12 vlakken met bijbehorende zolder, tuin en berging;

Vlak:
Een oppervlak van een/twaalfde cluster, ongeveer 40 m²;

Gemeenschappelijke ruimten:
Ruimten van een cluster die niet behoren tot de privé-ruimten;

(individuele) ruimten:
Privé-ruimten die in het huurcontract als ruimten zijn omschreven;

Huurder:
Persoon of groep van personen die één huurcontract hebben.

Artikel 3. DELEGATIE

3.1. Het bestuur van de CWA onderhoudt alle contacten met DBV, tenzij haar ledenvergadering bevoegdheden aan daartoe in te stellen werkgroepen overdraagt.
3.2. Partijen zijn verplicht de namen van de leden van het bestuur binnen 30 dagen na benoeming schriftelijk aan elkaar mede te delen.

Artikel 4. MEDEZEGGENSCHAP

4.1. Bij medezeggenschap hebben partijen gelijke rechten
4.2. Indien partijen door middel van een stemming tot een vergelijk willen komen, verplichten zij zich om met een gelijk aantal leden / bestuursleden te stemmen, waarbij de meerderheid beslist
4.3. De meerderheid is gesteld op de helft plus één

Artikel 5. DE WOONRUIMTETOEWIJZINGSPROCEDURE

Bij het vrijkomen van woonruimte zal CWA een nieuwe huurder voordragen aan DBV. CWA zal vanaf de dag dat de huurovereenkomst is geëindigd de huur hiervan aan DBV betalen, met dien verstande dat over de eerste 30 dagen maar 50% van het bedrag verschuldigd is, met uitzondering van de dag waarop klein technisch onderhoud in de woning wordt uitgevoerd. (de zogenaamde APK dag) Uitsluitend in het geval dat zwaarwegende argumenten bestaan tegen de voorgestelde huurder, is DBV gerechtigd de voordracht van CWA te weigeren. Hierbij zal DBV schriftelijk een met redenen omklede argumentatie doen toekomen aan het bestuur van CWA waarna overleg mogelijk is indien CWA de argumentatie niet steekhoudend vindt. Aangezien CWA een aantal werkzaamheden betreffende de voordracht van kandidaten van DBV heeft overgenomen, brengt DBV de nieuwe huurder minder administratiekosten in rekening. (Prijspeil 2011: € 20,-) Indien CWA binnen 5 maanden na datum van opzegging de leeggekomen woonruimte niet toewijst aan een nieuwe huurder, vervalt het recht van CWA om de woonruimte zelf toe te wijzen. De toewijzing van DBV behoeft dan geen goedkeuring van CWA noch van de huurders van het cluster, waarin betreffende woonruimte is gelegen. Uiteraard worden de administratiekosten dan wel volledig in rekening gebracht.

Artikel 6. DE VERANDERINGSPROCEDURE VERDELING VLAKKEN

Bij de verandering van de verdeling van de vlakken binnen een cluster zal CWA DBV hiervan binnen dertig dagen op de hoogte brengen. DBV zal – indien noodzakelijk – wijzigingen in de desbetreffende huurcontracten aanbrengen. Eenmaal per jaar in de maand juli kan herverdeling plaatsvinden.

Artikel 7. HUURVERDELING BINNEN CLUSTERS

De huurverdeling binnen clusters wordt bepaald door CWA in overleg met haar leden (de huurders). De verdeling kan echter alleen veranderd worden met instemming van alle bewoners van een cluster. Verandering van de huurverdeling kan slechts eenmaal per jaar in de maand juli plaatsvinden of gelijktijdig met een verandering in de verdeling van de vlakken (zie artikel 6).

Artikel 8. GEBRUIK VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN EN TUINEN

De zeggenschap over de gemeenschappelijke ruimten en tuinen ligt volledig bij CWA.

Artikel 9. OVERDRACHT VAN EIGENDOM VAN HET BEHEERDE

Partijen, respectievelijk hun opvolgers, zijn gehouden aan de afspraken zoals in deze beheerovereenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 10. EINDE VAN DE BEHEEROVEREENKOMST

Deze beheerovereenkomst wordt ontbonden:

a. door de rechter of

b. met wederzijds goedvinden van de partijen op een door hen te bepalen tijdstip of

c. door opheffing van CWA of

d. door beëindiging van alle huurovereenkomsten.

Zie ook Inkomentoets in beheerovereenkomst