Inkomenstoets in beheerovereenkomst

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Een voorbeeld beheerovereenkomst tussen een woongemeenschap CWA en een woningbouwcorporatie TI waarin uitzonderingen op de de inkomenstoets zijn geregeld. Zie Artikel 4.4

Artikel 4. DE WOONRUIMTETOEWIJZINGSPROCEDURE

4.1 Indien een woning vrijkomt dan heeft CWA het recht om een potentiële huurder voor te dragen aan TI.

4.2 Indien tegen de voorgestelde huurder zwaarwegende argumenten bestaan, bijvoorbeeld omdat de huurder eerder ontruimd is vanuit een huurwoning (wegens huurachterstand, handelen in strijd met de Opiumwet), is TI gerechtigd de voordracht van CWA te weigeren. Hierbij zal TI schriftelijk een met redenen omklede argumentatie sturen aan het bestuur van CWA waarna overleg mogelijk is, indien CWA de argumentatie niet steekhoudend vindt.

4.3 TI zal, indien de huurder voldoet aan de inkomenstoets, de door CWA voorgedragen huurder een huurovereenkomst voor woonruimte met 'algemene huurvoorwaarden woonruimte' ter ondertekening aanbieden gebaseerd op het model zoals door TI op dat moment wordt gehanteerd. Een aanbieding als hier bedoeld dient te geschieden binnen twee weken na voordracht van de potentiële huurder door CWA aan TI. De potentiële huurder dient vervolgens binnen 14 dagen tot ondertekening en retournering aan TI over te gaan, bij gebreke waarvan TI CWA schriftelijk zal informeren dat geen overeenkomst tot stand is gekomen, zodat CWA in staat is een nieuwe voordracht te doen. E,e.a, met inachtneming van artikel 4.1 en artikel 4.5.

4.4 CWA kan FI verzoeken om een woning te verhuren aan een persoon met een inkomen boven de laagste inkomensgrens (€ 38.035 - prijspeil 2019). WI zal deze verzoeken vier keer per kalenderjaar honoreren. TI zal hiervoor gebruik maken van de marge die haar gegund is in de wet- en regelgeving.

4.5 Indien CWA binnen 5 maanden na de datum waarop de huurovereenkomst van de leeggekomen woonruimte eindigt geen nieuwe huurder heeft voorgedragen die alsdan een huurovereenkomst als hiervoor bedoeld met TI heeft gesloten, dan vervalt het recht van CWA om een nieuwe huurder voor te dragen. De toewijzing van TI behoeft dan geen goedkeuring van CWA noch van de huurders van het cluster, waarin de betreffende woonruimte is gelegen.