Opdrachtformulering: ontwerp en uitvoering

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Zeker in deze fase verdient het aanbeveling binnen de groep te bezien welke vaardigheden voorhanden zijn en niet automatisch aan te nemen, dat ondersteuning van derden onmisbaar is. Hoe groter de groep hoe waarschijnlijker, dat financiële, juridische en technische kennis en ervaring aanwezig zijn. Dat heeft grote voordelen, qua besluitvorming, qua behoud van zeggenschap en qua kosten. Zodra er zicht is op een locatie voor nieuwbouw of een bestaand pand, kan een architect de opdracht krijgen voor een ontwerp. De overwegingen om zelf of via derden de opdracht te geven zijn behandeld in hoofdstuk 3, punt 4. In alle gevallen zal men nauw bij de ontwikkeling van het ontwerp betrokken willen blijven en het willen toetsen aan het eisenpakket.

Naast de afspraken in het kader van het bouwproces moeten eventuele bijzondere wensen in de groep worden vastgesteld. Deze kunnen betrekking hebben op hobby's, op culturele of sportieve activiteiten en op zorg- of andere wensen.

Voorwaarden voor een juiste opdracht:

 • Een ontwerp voor het project
 • Toetsen van het ontwerp aan wensen, wet en budget
 • Instelling van een bouwteam
 • Inschakelen van een aannemer
 • Organiseren van bijzondere wensen

Ontwerp en toetsing door de groep

Het contact met de architect bestaat uit de volgende stappen:

 • Bij de opdracht voor een bouwplan ontvangt de architect een programma van eisen. Aan dit programma ligt het woonwensenplan van de initiatiefgroep ten grondslag.
 • De architect maakt dienovereenkomstig een ontwerp.
 • De initiatiefgroep toetst het ontwerp aan het eigen woonwensenplan en het eigen budget..
 • Het ontwerp moet voldoen aan de eisen van gemeente, brandweer, nutsbedrijven en van het bestemmingsplan.
 • Na goedkeuring door daartoe bevoegden wordt de opdracht aan de aannemer geformuleerd.

Vaak is het zo dat opdrachtgever (de groep zelf eventueel met derden) en architect in de ontwerpfase samenwerken.

Trend: meer comfort en minder samen Bij het beluisteren van de ervaringen van woongroepen is een tendens waarneembaar naar meer privacy en minder gemeenschappelijke verplichtingen. Dat wordt weerspiegeld in het ontwerp: meer aandacht voor het wooncomfort van de afzonderlijke eenheden. Groepen moeten daarom tegenwoordig hun idealen wat betreft de mate van gemeenschappelijkheid niet te hoog stellen en rekening houden met het gegeven dat bewoners een ruime mate van privacy op prijs stellen. Bron: Overbeek en Kruiswijk 1997: 109

Op www.woonkeur.nl[1] is nuttige informatie te vinden over de eisen die aan het ontwerp gesteld kunnen worden. Woonkeur biedt een aantal vuistregels op het gebied van flexibel, veilig en gebruiksvriendelijk wonen. De volgende zaken verdienen aandacht:

Het gebouw

 • grootte van de verschillende ruimten (privé en gemeenschappelijk)
 • situering van de ruimten
 • ontsluiting
 • geluidsisolatie
 • ventilatie
 • veiligheid van installaties voor gas, water en licht

De woonomgeving

 • locatie/ligging
 • bereikbaarheid openbaar vervoer
 • parkeren
 • zorg voor de directe woonomgeving

Financiën

 • subsidieregelingen
 • huursubsidie
 • sponsoring
 • fondsen
 • bij zorgwensen: persoonsgebonden budget

Handige websites

De website www.aanvraag.nl[2] is behulpzaam bij het indienen van aanvragen voor financiële steun bij een aantal fondsen. Bij www.vrom.nl/huursubsidie[3] (voorheen: www.huursubsidieloket.nl) kan worden uitgerekend of u in aanmerking komt voor huursubsidie.

Rol van een projectteam

Doorgaans formeert de opdrachtgever een projectteam, bestaande uit een aantal leden van de initiatiefgroep. Wanneer ook derden worden ingeschakeld, een woningcorporatie of projectontwikkelaar, kan ook die daarin zitting hebben en eventueel ook de gemeente en de architect.

Het projectteam gaat 'bouwteam' heten wanneer in een latere fase ook de aannemer deelneemt aan dit overleg. Onderling bespreekt men de plannen en wordt informatie uitgewisseld.

Bij uitstek in deze fase moeten de vertegenwoordigers van de initiatiefgroep ervoor waken, dat de eigen verlangens niet ondergesneeuwd raken door de belangen van de andere deelnemers (zie ook 'Samenwerken met corporatie of projectontwikkelaar', over de samenwerkingsovereenkomst). Zij moeten dan ook regelmatig en volledig verslag uitbrengen, mondeling dan wel schriftelijk, aan de andere groepsleden, zodat het groepsbelang wordt gewaarborgd.

==