Huishoudelijk reglement 50+ Woongroep Nimmerdor

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Voor een vereniging is een Huishoudelijk Reglement vereist. Het Huishoudelijk Reglement bevat een aantal regels als aanvulling op en uitwerking van de statuten. Het mag niet in strijd zijn met die statuten of met de wet. Anders dan bij statuten, komt bij het vaststellen en wijzigen van een Huishoudelijk Reglement geen notaris te pas; wel is een uitspraak van de ledenvergadering vereist. Voor de leden is het Huishoudelijk Reglement bindend. Het Reglement bevat regels die duidelijk maken hoe de woongroep functioneert. Het is een leidraad voor individuele leden inzake hun eigen bezigheden en biedt houvast aan het bestuur bij beslissingen daarover of bij eventuele geschillen. Het dient niet om het verenigingsleven "dood" te reglementeren, maar om de in de praktijk nodig gebleken regels vast te leggen. Elke woongemeenschap heeft een eigen leefstijl, geënt op de verwachtingen en wensen van de eerste deelnemers. Die zal echter telkens moeten worden aangepast aan de wensen van latere bewoners. Het reglement moet dan ook worden gezien als een momentopname in een proces. Het weerspiegelt de opvattingen van de op dat ogenblik aan de vereniging deelnemende leden.


Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 - Bestuur

De taken van het dagelijks bestuur zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter

 1. Het (mede)plannen en voorbereiden van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
 2. Het leiden van genoemde vergaderingen.
 3. Het doen vertegenwoordigen van de woongroep naar buiten.

Secretaris

 1. Het behandelen van de in- en uitgaande correspondentie.
 2. Het plannen van eerder genoemde vergaderingen.
 3. Het bijhouden van de administratie.
 4. Het controleren van de bank- en giroafschriften.
 5. Het bijeenroepen van de leden voor vergaderingen met inachtneming van de statuten.
 6. Het schriftelijk (doen) vastleggen van de genomen besluiten.
 7. Het opstellen van een jaarverslag.

Penningmeester

 1. Het beheren van de gelden van de vereniging.
 2. Het innen van alle, de vereniging toekomende, gelden.
 3. Het zelfstandig doen van betalingen tot maximaal 250 euro.
 4. Het bijhouden van de financiële administratie.
 5. Het aanbieden van het financieel jaarverslag.
 6. Het opstellen en voorleggen van een begroting voor het volgend kalenderjaar.

Artikel 2 - Bestuursvergaderingen

Het dagelijks bestuur vergadert volgens een samen te stellen rooster. Extra vergaderingen worden gehouden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 3 - Ledenvergaderingen

In aanvulling op de verplichte algemene ledenvergaderingen zullen er als de omstandigheden daartoe aanleiding geven extra ledenvergaderingen gehouden worden. Aspirant-leden worden uitgenodigd de ledenvergaderingen bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 4 - Aspirant-lidmaatschap

 1. Voor het verkrijgen van het aspirant-lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden.
 2. Kandidaten moeten bij toelating tenminste 55 jaar en ten hoogste 69 jaar zijn.
 3. Bij toetreding moet men zelfredzaam zijn.
 4. Toekomstige huurders dienen als woningzoekende te zijn ingeschreven bij Woonkompas in de Gemeente Amersfoort. Voor hen geldt een inkomensgrens.

Artikel 5 - Toelatingsprocedure (voor het aspirant-lidmaatschap)

 1. Belangstellenden, die een aanvraag voor het aspirant-lidmaatschap hebben ingediend worden thuis bezocht door leden van de toelatingscommissie voor een ori?nterend gesprek. Hierbij zal worden ingegaan op vragen van de belangstellenden en de toelatingscommissie. De aanvrager wordt ge?nformeerd over doel en werkwijze van de woongroep en over de eventuele wachtlijst. De aanvrager ontvangt de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. De toelatingscommissie maakt een verslag van dit gesprek en doet een voorstel aan de ledenvergadering.
 3. De toelatingscommissie kan een tweede gesprek arrangeren in het wooncomplex.
 4. Na een positieve beslissing van de leden volgt een kennismakingsperiode van ten hoogste 3 maanden, waarin door de belangstellenden vergaderingen worden bijgewoond en aan activiteiten wordt deelgenomen.
 5. Na het verstrijken van de kennismakingsperiode wordt door de bewonersvergadering een beslissing genomen betreffende toelating tot het aspirant-lidmaatschap.
Bij een positief besluit wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst.

De kennismakingsperiode kan in bijzondere gevallen door het bestuur worden ingekort.

Artikel 6 - Wachtlijst

De Woongroep Nimmerdor hanteert een wachtlijst voor gegadigden. Na de toelating als aspirant-lid wordt de betrokkene bijgeschreven op deze wachtlijst. De aspirant-leden komen in de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn gekomen in aanmerking voor woonruimte in de woongroep. Het bestuur mag in bijzondere gevallen afwijken van deze volgorde, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van het betreffende aspirant-lid tijdens de periode vanaf zijn toelating tot het moment waarop woonruimte vrijkomt, dermate is verslechterd, dat hij/zij niet meer zelfredzaam geacht kan worden. 

Artikel 7 - Ontmoetingsruimte

 1. De ontmoetingsruimte is bestemd voor leden van de woongroep.
 2. Via het mededelingenbord worden bewoners van data en tijden van activiteiten op de hoogte gesteld.
 3. Voor bijzondere activiteiten, zoals feestjes, vergaderingen en cursussen voor en door groepsleden, is toestemming nodig van het bestuur.
 4. Voor verhuur aan derden is goedkeuring van het bestuur nodig. Er dient een relatie tussen huurder en woongroep te bestaan.
 5. Na privé-gebruik van de ontmoetingsruimte door een groepslid, zorgt dit groepslid voor het schoonmaken en op orde achterlaten van de ruimte.
 6. Aan leden wordt voor consumpties een kostendekkend bedrag in rekening gebracht.
 7. Bij breuk of beschadiging van de gemeenschappelijke eigendommen, niet voorkomend uit normaal gebruik, worden de kosten vergoed door het groepslid dat de schade heeft veroorzaakt. Ook op gebruikers van buiten wordt de schade verhaald.

Artikel 8 - Gemeenschappelijk bezit

 1. De door de vereniging aangeschafte goederen kunnen door alle bewoners gebruikt worden.
 2. Door de ledenvergadering of door het bestuur worden eventueel nadere regels vastgesteld omtrent het gebruik van gemeenschappelijke goederen.
 3. Goederen door de leden ingebracht voor gemeenschappelijk gebruik, of geschonken aan de woongroep, worden onvervreemdbaar eigendom van de woongroep.
 4. Schenkingen aan de woongroep worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 9 - Werkgroepen en commissies

Door de ledenvergadering kunnen werkgroepen of commissies worden ingesteld uit de leden. Deze commissies worden voor 2 jaar benoemd. Te denken valt aan:
 • een commissie voor het beheer van de algemene ruimten
 • een commissie voor de gemeenschappelijke tuin
 • een commissie die gebruik van ontmoetingsruimte, de bar en betalingen regelt
 • een activiteitencommissie
 • een toelatingscommissie
 • een vertrouwenspersoon
 • een geschillencommissie

Artikel 10 - Sleutelbeleid

Iedere bewoner geeft een sleutel in bewaring bij een van de medebewoners en meldt dat aan het bestuur. Deze sleutelbewaarder kan ook de functie van "eerst aanspreekbare" bij calamiteiten vervullen. Deze sleutel mag alleen gebruikt worden met toestemming van de sleutelbewaarder of in noodgevallen. Bij openen van een deur en het betreden van de woning in noodgevallen is het wenselijk dit te doen in aanwezigheid van een of meer andere personen.

Artikel 11 - Noodgevallen

Om in noodgevallen snel professionele hulpverlening te kunnen inschakelen, dient in ieder appartement in de meterkast een standaard hulpkaart aanwezig te zijn met belangrijke telefoonnummers van: huisarts, geestelijk verzorger, familieleden, zaakwaarnemer, alsmede een overzicht van relevante medische gegevens.

Artikel 12 - Afwezigheid

Bij een afwezigheid van meer dan 24 uur, stelt een bewoner hiervan tevoren een medebewoner of het bestuur in kennis. Wanneer in geval van ziekte of anderszins het appartement tijdelijk moet worden bewoond door anderen, zal dit aan het bestuur moeten worden gemeld. 

Artikel 13 - Overlast

Vanuit de doelstelling is het goed er op attent te zijn geen overlast te veroorzaken. Geluidshinder dient binnen de daarvoor gestelde normen te blijven.
 • In geval van spelen op een instrument is het aan te bevelen niet langer dan 1 uur achtereen te spelen en de speeltijd te beperken tot de periode tussen 9.30 en 21.00 uur. Muziekinstrumenten dienen geplaatst te worden tegen de eigen binnenmuur.
 • Werkzaamheden van het type "doe het zelf" bij voorkeur niet op zondag en doordeweeks slecht tussen 9.30 uur en 21.00 uur.
 • Bij feesten en (geluid)overlast gevende werkzaamheden is het aan te bevelen de buren op de hoogte te stellen.
 • Bij het aanbrengen van geluidsproducerende ornamenten (windorgels, fonteinen) dient men tevoren met omwonenden te overleggen.
 • Indien er sprake is van overlast moet iedereen dit in principe zelf bespreekbaar maken.
 • Indien men er onderling niet uit komt of het moeilijk vindt om over de overlast te praten, valt te overwegen de vertrouwenspersoon in te schakelen.

Artikel 14 - Huisdieren

Het houden van huisdieren is toegestaan. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de gemeenschappelijke ruimten. En het is niet toegestaan huisdieren los te laten lopen in de gangen, op de galerijen in de liften en in de binnentuin. De verzorging van de huisdieren is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken.

Artikel 15 - Roken

Het is niet toegestaan te roken in de afgesloten gemeenschappelijke en algemene ruimten (ontmoetingsruimten. gangen. liften). In de binnentuin mag wel gerookt worden. Rokersafval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Artikel 16 - Aanvullende bepalingen

 1. Venters, colporteurs en collectanten mogen niet in het gebouw worden toegelaten. Het bestuur is bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen voor algemene, nationale collecten voor humanitaire zaken.
 2. Mededelingen van bestuur, commissies en individuele leden dienen op het mededelingenbord aangebracht te worden.
 3. Het ophangen van affiches op andere plaatsen dan het mededelingenbord of door niet-leden, behoeft toestemming van het bestuur.
 4. Het drogen van wasgoed op balkon of terras dient beperkt te blijven en zoveel mogelijk uit het zicht te geschieden.
 5. Het is niet toegestaan vogels te voederen vanaf de terrassen en balkons. Tenzij medebewoners er overlast van ondervinden, is het voederen vanuit in de tuin staande vogelhuisjes toegestaan.
 6. Iedere bewoner wordt geacht erop attent te zijn dat toegangsdeuren en hekken gesloten zijn.
 7. Bewoners mogen de voordeur niet op afstand openen voordat zij weten wie aangebeld heeft.