Voorbeeld van statuten 2

Uit Handreiking gemeenschappelijk wonen
Ga naar: navigatie, zoeken

Statuten Vereniging Gemeenschappelijk Wonen 'Zomaar'

BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

Met Gemeenschappelijk Wonen wordt aangeduid iedere wijze van wonen, waarbij de bewoners, tenminste drie volwassenen, elkaar hebben gekozen om op basis van gelijke rechten een aantal woonfuncties gemeenschappelijk te maken.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

De vereniging draagt de naam: "Vereniging Gemeenschappelijk Wonen Zomaar". Zij is gevestigd te Nergenshuizen.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de vereniging is:

 1. het bevorderen van zodanige feitelijke omstandigheden dat haar leden het idee centraal wonen blijvend kunnen realiseren aan de Hoofdstraat;
 2. het beheren van een ontmoetingsruimte, gelegen aan de Hoofdstraat, ten behoeve van haar leden;
 3. alle voornoemde activiteiten zonder winstoogmerk uit te voeren.

MIDDELEN

Artikel 4

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. op te treden als vertegenwoordigster van al haar leden ten aanzien van zaken en organisaties, die betrekking hebben op het komplex en de ontmoetingsruimte;
 2. het innen van kontributies en het beheren van door de leden gevormde fondsen;
 3. gebruik maken van alle andere wettige middelen, welke kunnen leiden tot het beoogde doel

GELDMIDDELEN

Artikel 5

 1. De geldmiddelen van de vereniging zullen verkregen worden door:
  1. contributies van leden en aspirantleden;
  2. giften en subsidies;
  3. vergoedingen voor ten behoeve van derden verrichte diensten;
  4. waarborgsommen;
  5. bijdragen voor en exploitatiekosten van de ontmoetingsruimte.
 2. De hoogte van de contributies en de hoogte van de bijdrage voor de ontmoetingsruimte wordt elk jaar in de ledenvergadering vastgesteld.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6

 1. Leden zijn natuurlijke personen, die de doelstelling onderschrijven, achttien jaar of ouder zijn, zich schriftelijk als bewoner hebben aangemeld en entreegeld hebben betaald; onverbrekelijk met elkaar verbonden is het lidmaatschap en het wonen in het komplex aan de Hoofdstraat
 2. Aspirantleden zijn zij, die belangstelling hebben voor het wonen in het komplex aan de Hoofdstraat, achttien jaar of ouder zijn en zich schriftelijk hebben aangemeld.

Aspirantleden behoren niet tot de ledenvergadering en kunnen deelnemen aan aktiviteiten, zoals nader genoemd in het Huishoudelijk Reglement. Zij hebben geen stemrecht, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt ten aanzien van de leden:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Opzegging kan in ieder geval geschieden indien het lid niet langer woont in het in artikel 3 van deze statuten bedoeld komplex;
 3. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 8

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst

Artikel 9

De lidmaatschapsverhouding tussen de vereniging en een aspirantlid kan te allen tijde wederzijds worden beëindigd door opzegging. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

DE LEDENVERGADERING

Artikel 10

 1. De ledenvergadering is het hoogste beslissende orgaan.
 2. Ledenvergaderingen worden belegd telkenmale:
  1. wanneer het bestuur het verlangt;
  2. wanneer een/tiende van de tot stemmen bevoegde leden het bestuur hierom verzoeken.
 3. Een/tiende van de tot stemmen bevoegde leden kunnen het bestuur verzoeken een ledenvergadering uit te schrijven.
  Indien aan een zodanig verzoek binnen één week geen gevolg wordt gegeven, zodanig dat de vergadering binnen drie weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan.
 4. De leden dienen minstens êên week voor de datum van de ledenvergadering in het bezit van een oproep, vergezeld van een agenda, te zijn
 5. De ledenvergadering komt minstens ëên maal per jaar bijeen.

Artikel 11

 1. In de ledenvergadering wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
 2. Elk lid heeft één stem.
 3. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.
 4. Blanko stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Bij het staken der stemmen kan de vergadering een half uur geschorst worden, waarna opnieuw gestemd moet worden; bij het opnieuw staken der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd; betreft het een verkiezing, dan beslist het lot.
 6. Stemmen over personen moet schriftelijk geschieden.

BESTUUR

Artikel 12

l.Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, een voorzitter, een sekretaris en een penningmeester. Zij worden in funktie door en uit leden gekozen. De andere bestuursleden worden uit de leden benoemd volgens nader in het Huishoudelijk Reglement omschreven procedures. 2. Bij ontstentenis van de voorzitter, sekretaris of penningmeester wordt diens funktie tijdelijk door een der andere leden van het bestuur waargenomen. 3. Jaarlijks treedt het gehele bestuur af en is terstond herkiesbaar. 4. In tussentijdse vakatures wordt uiterlijk binnen twee maanden voorzien middels een bijeengeroepen ledenvergadering. 5. De gekozen bestuursleden dienen meerderjarig te zijn.

Artikel 13

l. De leden van het bestuur of êên of meer hunner kunnen te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen. 2. Over ontslag van leden van het bestuur kan niet worden besloten wanneer voorstellen daartoe niet in de oproep voor de ledenvergadering hebben gestaan

BEVOEGDHEDEN

Artikel 14

 1. Vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte geschiedt altijd door minstens twee bestuursleden of gemachtigden.
 2. Het bestuur kan ieder lid desgevraagd schriftelijk volmacht geven voor speciale, in de volmacht aangeduide rechtshandelingen, namens de vereniging op te treden.

Artikel 15

Het bestuur behoeft machtiging van de ledenvergadering voor alle besluiten, welke vallen buiten de normale beheershandelingen, in het bijzonder:

 1. het aangaan van geldleningen;
 2. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed;
 3. alle handelingen, die een bepaald bedrag te boven gaan.
  De hoogte van dit bedrag wordt in de ledenvergadering vastgesteld.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 16

 1. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
 2. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen worden genomen, indien ter vergadering minstifs drie bestuursleden aanwezig zijn.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of door een ander door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 17

 1. Het toezicht op het bestuur van de vereniging wordt uitgeoefend door de ledenvergadering.
 2. Het bestuur is verplicht de ledenvergadering alle verlangde inlichtingen te verstrekken.
 3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 4. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de ledenvergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Bij gebreke daarvan kan, na verloop van die termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 5. De ledenvergadering benoemt uit haar midden een financiële kommissie van drie personen, niet deel uitmakende van het bestuur.
  Wordt een lid van deze kommisie tot bestuurslid gekozen, dan treedt het als lid van de kommissie af.
 6. De leden van de financiële kommissie treden jaarlijks af.
  Eén van hen is terstond slechts één keer herkiesbaar.
 7. De financiële kommissie is bevoegd, telkenmale wanneer zij dit nodig of wenselijk oordeelt, de boeken van de vereniging na te gaan en de kas op te nemen.
 8. De financiële kommissie brengt tenminste éénmaal per jaar en voorts zo vaak als de ledenvergadering dat wenst, verslag uit van haar bevindingen.
 9. Het bestuur is verplicht de financiële kommissie alle verlangde inlichtingen van financiële aard te verstrekken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18

 1. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de ledenvergadering en mag geen bepalingen bevatten, strijdig met de wet en met deze statuten.
 2. Veranderingen in het Huishoudelijk Reglement gelden pas, nadat ze zijn gepubliceerd.

WIJZIGINGEN DER STATUTEN

Artikel 19

 1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd als tenminste drie/vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en het voorstel met tenminste twee/derde door de aanwezigen uit te brengen stemmen wordt aangenomen.
 2. Bij de oproeping voor die vergadering wordt meegedeeld welke wijziging of aanvulling der statuten wordt voorgesteld.
 3. Indien minder dan drie/vierde der stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig is, zal een tweede vergadering worden uitgeschreven, te houden binnen twintig dagen na de eerste, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, omtrent de statutenwijziging kan worden besloten met twee/derde meerderheid.

ONTBINDING

Artikel 20

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan op gelijke wijze als tot wijziging der statuten worden besloten.
 2. Bij ontbinding der vereniging, behoudens ingeval van faillissement, geschiedt de liquidatie door het bestuur onder toezicht van de ledenvergadering, tenzij de ledenvergadering omtrent de personen der liquidateuren en/of het toezicht op de liquidatie anders bepaalt.
 3. De ledenvergadering bepaalt de bestemming van het batig saldo

ONTSNAPPINGSCLAUSULE

Artikel 21

In alle gevallen, waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist de ledenvergadering